English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Докторске студије

О докторским студијама

На Економском факултету у Нишу на ДАС реализује се студијски програм Економија. Студијским програмом студентима je омогућено да кроз примену научно-истраживачких метода из области економских наука продубе своја знања, сагледају научне проблеме као целину и правилно тумаче научне резултате.

oпширније

Истраживачки центар

За потребе студијског истраживачког рада отворен је истраживачки центар, који студентима докторских студија нуди на располагању бесплатно коришћење KoBSON базе стручних часописа и других публикација из читавог света, као и богат библиотечки фонд Економског факултета.

oпширније

Преузмите (Download)

 Распоред наставе (за школску 2022/2023. годину, II и IV семестар)
 Распоред наставе (за школску 2022/2023. годину, I и III семестар)
 Распоред наставника за извођење наставе (за школску 2022/2023. годину)
 Одлука о усвајању литературе на ДАС (за школску 2022/2023. годину)
 Одлука о процедури по којој се студенти опредељују за изборне предмете

 Висина накнада на докторским и магистарским студијама
 Накнада Универзитету на давање сагласности
 Промена висине накнаде РАТ
 Промена висине накнаде Универзитета у Нишу

пдф Акредитација ДАС Економија
 Одлука о акредитацији студијског програма (са списком ментора)
 Уверење о акредитацији студијског програма
 Стандарди докторских студија

 Књига наставника (акредитованa 2021.)
 Књига предмета (акредитованa 2021.)
 Књига предмета са силабусима (english version)
 Књига наставника (усвојенa 2014. године)
 Књига предмета (усвојенa 2014. године)
 Књига наставника (усвојенa 2008. године)
 Књига предмета (усвојенa 2008. године)

 Образац - Извештај са докторантског колоквијума
 Обавештења о одбранама докторантских колоквијума

 Обавештења о стављању на увид јавности извештаја и дисертација
 Обавештења о одбранама докторских дисертација

Докторска дисертација

 Ток и документација потребна за реализацију појединих фаза пријаве и одбране докторске дисертације

 Образац Д1 - Пријава теме докторске дисертације
 Образац Д2 - Извешатај о научној заснованости теме
 Образац - Испуњеност услова за оцену и одбрану
 Образац Д3 - Захтев за одређивање Комисије за оцену и одбрану
 Образац Д4 - Извештај о оцени дисертације

 1. Zahtev za odredjivanje mentorske komisije i odobravanje potencijalne teme
 9. Izjava o potencijalnog mentora o prihvatanju mentorstva (srpski)
 9a. Izjava potencijalnog mentora o prihvatanju mentorstva (engleski)
 9b. Izjava potencijalnog mentora o ispunjenosti uslova
 10. Izjava o zahtevu za odobravanje teme disertacije (srpski)
 10a. Izjava o zahtevu za odobravanje teme disertacije (engleski)
 11. Izjava o stecenom zvanju doktora nauka (srpski)
 11а. Izjava o stecenom zvanju doktora nauka (engleski)
 13. Izjava kandidata o jeziku na kome ce biti napisana i odbranjena disertacija (srpski)
 13a. Izjava kandidata o jeziku na kome ce biti napisana i odbranjena disertacija (engleski)
 17. Predaja uradjene doktorske disertacije
 19. Obavezni elementi doktorske disertacije
 20. Izjava mentora o saglasnosti za predaju uradjene doktorske disertacije (srpski)
 20a. Izjava mentora o saglasnosti za predaju uradjene doktorske disertacije (engleski)
 21. Категоризација научних часописа
 26. Zapisnik sa odbrane doktorske disertacije

 Правилник о поступку припреме и условима за одбрану докторске дисертације
 Упуство за израду и предају докторске дисертације

 Лого Економског факултета у Нишу (ПНГ, 95KB)
 Лого Универзитета у Нишу (ПНГ, 1555KB)

Упис

Студентске организације